بازی قورباغه ها یک بازی فلش  میباشد که در آن شما باید با در نظر گرفتن حالتهای مختلف

اقدام به جابجایی قورباغه ها بنمایید.